Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Get Adobe Flash player


                                  


                                                                                                             


Znak najwyższej jakości

            

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska Nr 12 w Krakowie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2021".

Szkoła promująca zdrowie

Szkola w mediach

    Pisali o nas

          Mówili o nas

Nasze szkoły

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

ŚRODOWISKO – WSPÓLNA SPRAWA”


W dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej ochrona środowiska jest kierunkiem przyszłościowym. Na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży. To kierunek zamawiany przez wyższe uczelnie i promowany stypendium finansowym!
W związku z pozyskiwaniem środków z UE na uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, poszukiwani są na rynku pracy specjaliści tej branży. Absolwenci szkoły mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach lub znaleźć zatrudnienie w placówkach zajmujących się ochroną środowiska.

Uzyskiwane kwalifikacje

 • CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

Wiodące przedmioty:

 • Ochrona wód.
  Przedmiot obejmuje tematykę procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz wodociągów i kanalizacji. Podczas zajęć uczeń zapoznaje się m.in. z p
  odziałem i pochodzeniem wód oraz procesami uzdatniania wody do celów pitnych i przemysłowych jak również uczy się dobrać odpowiednie urządzenia do oczyszczania wody i ścieków, obliczać zapotrzebowanie na wodę oraz wykonać obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej
 • Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami.
  Przedmiot obejmuje tematykę produkcji energii elektrycznej i cieplnej, która generuje zanieczyszczenie środowiska pyłami, tlenkami siarki, azotu, węgla i innymi, które zatruwają powietrze, wodę i glebę. Podejmuje też tematykę hałasu jako źródła zanieczyszczeń środowiska. Podczas zajęć uczeń zapoznaje się m.in. z procesami technologicznymi produkcji energii elektrycznej i cieplnej, źródłami i metodami określania zanieczyszczeń powietrza oraz proekologicznymi źródłami energii odnawialnej.
 • Gospodarka odpadami oraz ochrona gleb.
  Przedmiot obejmuje tematykę gospodarki odpadami tj. zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów w tym również nadzór nad miejscami unieszkodliwiania odpadów. Podejmuje też tematykę degradacji i rekultywacji gleb.
 • Laboratorium badań komponentów środowiska.
  W czasie zajęć uczeń samodzielnie wykonuje ćwiczenia laboratoryjne w celu określenia wybranych komponentów środowiska, z
  apoznaje się z metodami analitycznymi, które wykorzystuje w laboratoryjnych badaniach wód, ścieków, powietrza oraz gleby, dobiera metody prowadzenia badań wykorzystując aparaturę kontrolno-pomiarową, ocenia aktualny stan środowiska
Odbywane praktyki
W klasie III czterotygodniowa praktyka w wybranych przedsiębiorstwach związanych z wodociągami i kanalizacją, ochroną środowiska, ośrodkach badań i kontroli środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriach chemicznych.

Przyszłość absolwenta
Możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych, zatrudnienia m.in. w: ośrodkach badań i kontroli środowiska, oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, instytutach naukowo-badawczych, prywatnych zakładach specjalistycznych.


Dim lightsPartnerzy Szkoły

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza  ul. Lea 235 30-133 Kraków 

zsgdigw@wp.pl  tel. 12-637-46-69,  fax 12-636-61-15 www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl 

rada.rodzicow.zsgdigw@gmail.com   

adres mailowy na potrzeby rekrutacji: rekrutacja.zsgdigw@wp.pl


Polityka prywatności

Deklaracja dostępności

Strona na której się znajdujesz korzysta z plików Cookies. Pamiętaj, że możesz zmienić ich ustawienia w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie .

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.